Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

 • zastępstwo procesowe w każdej sprawie na każdym etapie postępowania,
 • obronę na każdym etapie postępowania karnego, wykroczeniowego, karno-skarbowego - osoby podejrzanej, oskarżonej lub obwinionej,
 • obrona osób skazanych w postępowaniach o odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwę w odbyciu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary i inne;
 • reprezentację osób pokrzywdzonych w procesach karnych,
 • windykacja należności, 
 • przygotowywanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia oraz pozostałych pism procesowych,
 • przygotowywanie i analiza umów
 • udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji, 
 • sporządzanie opinii prawnych, 
 • interpretację przepisów prawnych, 
 • prowadzenie negocjacji o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku prawnego, 
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń,
 • sporządzanie pozostałych pism urzędowych.

Dziedziny prawa: 

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • polisy posagowe, polisy na życie i inne umowy ubezpieczenia;
 • podział majątku
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • rozgraniczenie
 • służebności
 • prawo nieruchomości
 • windykacja należności
 • ochrona dóbr osobistych
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku

Prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych - w postępowaniu przygotowawczym i sądowym 
 • reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności inne

Prawo rodzinne:

 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • ustalenie ojcostwa, macierzyństwa

Prawo gospodarcze:

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności gospodarczych
 • sprawy upadłościowe i naprawcze
 • prawo przewozowe
 • upadłość konsumencka

Prawo pracy:

 • wypadki przy pracy
 • mobbing
 • dyskryminacja
 • zwolnienia (grupowe, indywidualne)
 • odpowiedzialność pracowników
733 212 199
600 878 872
adwokat@szyndler-wolak.pl
katalog stron KANCELARIA ADWOKACKA Bolesławiec - ADWOKAT Monika Szyndler-Wolak